//www.bergerbygg.no/wp-content/uploads/2016/08/Bilde1-Logistikksenter.jpg

Oppdateringer / Fremdrift

Dato:Aktivitet:Beskrivelse:
2018.09.12StøyskjermTorsdag forrige uke ryddet leverandøren opp i Sandbakkveien og tok en foreløpig pause i arbeidene. Det vil fra ca. midten av neste uke være noe aktivitet med en mann som skal montere top-bord og noe isolasjon, men resten av elementene blir ikke heist på plass før leverandøren er ferdig med ett prosjekt i Fauske. Han anslår at det vil bli full aktivitet igjen i Sandbakkveien første uken i oktober, men han tar foreløpig noe forbehold da han ikke har helt oversikt over prosjektet i Fauske enda. Denne pausen er ett resultat av at vi ikke kom i gang før sommeren.
2018.08.07StøyskjermSom dere gjerne har registrert har arbeidet med støyskjermen startet i dag. Det betyr at vi nå håper (best case) å bli ferdige i begynnelsen av september. Om vi ikke klarer dette så vil det bli noen ukers opphold i arbeidene i september før skjermen ferdigstilles i oktober. Dette skyldes at leverandøren fikk konflikt med et annet prosjekt da vi ikke klarte å starte opp i sommer. Oppstart i sommer fikk vi ikke til pga. ferieavvikling. Det var en strek i regningen.
2018.06.25StøyskjermHer ligger vi dessverre litt etter skjema. Fikk gravetillatelse forrige uke, så nå venter vi på kabelpåvisning denne uken. I tillegg venter vi på «støperørene» som skal graves ned. Disse kommer fra fabrikk i Tyskland. Det ble forespeilet en levering mot slutten av forrige uke, men det har ikke kommet noe ennå.

Vi melder fra så fort vi vet eksakt oppstartsdato. Håper på nest uke alt.
2018.0527StøyskjermDa har vi hatt oppstartsmøte med Skanska og leverandøren av støyskjermen. Følgende fremdriftsplan ligger til grunn:
- Søker gravetillatelse neste uke (uke 22), det tar 1-3 uker.
- Start hogst og gravearbeider 18.06.2016
- Montasje støyskjerm starter 25.06.2018
- Ferdig støyskjerm 23.08.2018
- Ferdig grunnarbeider 01.09.2018


Montasje støyskjerm vil ha 2 uker sommerferie i overgangen Juli/August.
2018.04.23Byggegjerde og alpingjerdeDa Skanska fikk satt opp permanent gjerde på topp av skråningen mot Sandbakkeveien for en tid tilbake, skal Huser nå ta ned byggegjerde og det røde alpingjerde. Snø kan legge noen hindringer, men det skal gjøres så raskt det lar seg gjøre.
2018.04.23StøyskjermGrunnet leverandør støyskjerm sin noe hektiske hverdag og ferieavvikling kan det se ut som vi ikke får startet opp montasje støyskjerm før etter sommeren. Oppdatering kommer.
2018.02.27Blogg SkanskaSkanska har da opprettet blogg for prosjektet. Der har de blant annet et timelaps kamera hvor man følge fremdriften fortløpende. Bloggen finnes her: https://bosbergerblogg.skanska.no/
2018.02.27Fremdrift støyskjermNaboene i og rundt Sandbakkeveien skal da ha mottatt varsel om planlagt støyskjerm. Vi planlegger følgene fremdriftsplan (kan endre seg noe):
• Nabovarsel sent uke 8. Det er da 2 uker frist for merknader.
• Ett-trinnssøknad sendes uke 11. Det er 12 ukers behandlingstid. Dvs. et vedtak i uke 23.
• Satser da på byggestart støyskjerm i Juni.
2018.02.07Oppstart Skanska05.02.2018 tok Skanska over tomten og er dermed offisielt i gang med bygningsarbeidene. I løpet av kort tid vil graving for fundamenter starte. Huser er da ferdig med tomteopparbeidelsen, utenom noen mindre arbeider langs spunten som ferdigstilles i løpet av uken. Vi er da meget fornøyd med å være i gang med denne delen av arbeidet. Igangsettelsestillatelse fra Skedsmo kommune er lagt ut under dokumenter.
2018.01.23Gangvei og RundkjøringDa det er gitt noen rekkefølgebestemmelser av Skedsmo kommune, skal det opparbeides rundkjøring i Trondheimsveien/Gneisveien og gangvei gjennom Geoparken. Rundkjøringen skal etableres av Huser og byggeplan ligger nå inne til Statens Veivesen for godkjenning. Oppstart arbeider vil være til våren, noe avhengig av når godkjenning foreligger. Gangveien gjennom grøntareal/geoparken skal også etableres av Huser, etter planen skal den ferdigstilles til høsten og arbeidene iverksettes til sommeren.
2018.01.23StøyskjermStøyskjermen planlegges etablert tidlig til våren og nabovarsling vil komme i løpet av vinteren
2018.01.23En liten statusoppdateringDa nærmer det seg Skanska sin igangsetting på tomten. Skanska har rigget seg til med brakkerigg og utstyrskontainere, og satt opp flettverksgjerde på toppen av skråningen mot Sandbakkveien, dette blir en del av sikringen rundt tomten i byggetiden, men også permanent. Huser har igjen noe arbeider mot spunt og komprimering/utfylling av plan før vi kan starte med byggeaktiviteter. Huser ferdigstilte også sine knuseaktiviteter i enden av uke 2.
2017.11.28StøyskjermPlaner for støyskjerm er nå lastet opp under linken "Dokumenter" på denne hjemmesiden. Det jobbes med å kontrahere entreprenør for arbeidet samtidig som det gjenstår en siste avklaring med naboene/naboens representant.

Før noe arbeid eventuelt blir satt i gang, vil det bli varslet i forbindelse med byggesøknaden til kommunen.
2017.11.28FremdriftHuser Entreprenør er ventet å ferdigstille tomteopparbeidelsen før jul. Det som gjenstår nå er siste rest av spuntarbeidene, noe sprengningsarbeider mot fjellskjæringen og noe massehåndtering før tomteopparbeidelsen altså er ferdig. Skanska Norge vil da på vegne av BOSE sette i gang sine byggeaktiviteter rett over nyttår. Skanska vil etablere en blogg som sammen med denne hjemmesiden vil holde naboene oppdatert om arbeidet. Det vil bli sendt ut nyhetsvarsler på epost.
2017.11.02StøymålingerI forbindelse med at Bertel O. Steen har sagt seg villige til å bistå med søknad til kommune og Statens Vegvesen om en forlengelse av støyskjermen som er planlagt i Sandbakkeveien er det planlagt å gjennomføre støymålinger fredag 02.11.2017 fra klokken 14. Måleutstyr blir rigget opp noe før det. Målingene er planlagt gjennomført på følgende adresser:
1. Snekkerstuveien 1 (uteplass/terrasse eller gavl mot sørøst)
2. Snekkerstuveien 2 (uteplass eller hagen mot sørvest).
3. Sandbakkveien 28 (hagen mot sør/sørvest).
2017.10.16Mobilt knuseverkDa det er mottatt tillatelse fra Skedsmo kommune for knusing av sprengstein på tomten, planlegger Huser entreprenør oppstart knusing i løpet av denne uken (uke 42). Tillatelsen gjelder for knusing i inntil 11 uker. Tillatelsen er lastet opp på denne hjemmesiden og kan i sin helhet leses under linken "dokumenter".
2017.10.13Etablering av støttekonstruksjonDet har nå vist seg nødvendig å omprosjektere støttekonstruksjonen i skråningen under Sandbakkeveien, da det viste seg at fjellformasjonen ikke gikk som forutsatt. Dette har resultert i at en mindre del av skråningen må spuntes (ca. 60m av 190m). Spunten vil bli satt ned med vibrering istedenfor slag/hamring for å hensyn ta naboene og støy problematikken. Oppstart vil sannsynligvis bli på tirsdag allerede, 17.10.2017, og pågå i 2-3 uker. Deretter vil det pågå forankringsarbeider av spunten. Dette innebærer noe boring og innstøping av strekk stag. Når spuntarbeidene er ferdigstilt gjenstår det noe sprengningsarbeider; sprengning av søm som ikke kan ferdigstilles før støttekonstruksjon er etablert. Kommer tilbake til videre fremdrift.
2017.09.08SprengningsarbeiderDet har det vært god fremdrift de siste 10 dagene med to sprengninger nesten hver dag inntil øverste flo (øverste lag) var sprengt bort. Deretter ble det flyttet en del masser før man begynte sprengning av nederste flo. Det anslås forsiktig at sprengningsarbeidene er ferdig om 1-2 uker. Deretter gjenstår det arbeider med skråninger, støttemurer og bortkjøring av løsmasser før bygging kan starte.
2017.09.08Støyskjerm langs SandbakkeveienDet var møte og befaring med Stein O. og Mikael R. torsdag 07.09.2017. Løsninger rundt støyskjerming ble diskutert og vurdert. Arbeidet med å bestemme løsning/omfang pågår.
2017.09.08Bevegelseskontroll på Sandbakkeveien I tråd med tiltak rundt sprengningsarbeidene vil det bli satt ut punkter i Sandbakkeveien som måles inn fra et referansepunkt. Disse punktene brukes da til å kunne bestemme eventuelle bevegelser i grunnen. Punktene vil bli satt ut og målt inn neste uke.
2017.08.30Bygging - grunnarbeiderDet er estimert byggestart mellom 15.10.2017 og 15.11.2017. Skanska som er totalentreprenør vil da starte med grunnarbeider som involverer graving for fundamenter og grøfter for VA.
2017.08.30Sprengningsarbeider og tomteopparbeidelseMandag 28.08.2017 var sprengningsarbeidene i gang igjen på tomten. Det er en uttalt ambisjon om å gjennomføre 2-3 sprenginger om dagen. Det er estimert at ca. 50% av sprengningsarbeidet er utført og at det gjenstår ca. 15000m3 igjen å sprenge. Gjenstående arbeider vedr. tomteopparbeidelsen er deretter utkjøring av sprengstein, sannsynligvis noe pigging og deretter komprimering av sprengstein.
2017.08.29lansering av Hjemmeside Da er hjemmesiden oppdatert.
Vi håper dette kan bli en effektiv informasjons portal til naboer og andre utenforstående som blir berørt av vår virksomhet Ifm. oppførsel av nytt Logistikkbygg på Berger